MVO      

Leefomgeving natuur en landschap

Het gebruik van een wegverharding kan nadelige invloed hebben op de leefomgeving. Deze invloed kan betrekking hebben op:
- verstoring van de kwaliteit van het grondwater.
- verstoring van grondwaterstromen.
- verontreiniging van bermen door afstromend water.
- bodemverontreiniging door onkruidbestrijding.
- verstoring door biodiversiteit.
- verstoring van de grondstructuur.

Deze aspecten krijgen doorgaans invulling in het ontwerpstadium. Beïnvloeding van deze aspecten valt over het algemeen buiten de directe invloedsfeer van Witteveen grond weg- en waterbouw. Vanuit haar ervaring wordt Witteveen in een aantal specifieke gevallen betrokken om in het ontwerpstadium oplossingen aan te dragen die de nadelige invloed op de leefomgeving minimaliseren.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van trillingsarme en geluidgedempte gereedschappen en wordt er, door aanpassing van de gereedschappen, voor gezorgd dat de emissie van stof en kwarts zo gering mogelijk is.